Nasıl iletişim kurulur

Değerli ziyaretçimiz, ürünlerimizin sitemizde satışı yoktur. Koleksiyonlarımıza ve ürünlerimize göz atabilir ve onları nereden satın alabileceğinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1 İletişim sayfasından bize bir mesaj gönderin İLETİŞİM
2 WhatsApp'ta bizi arayın veya yazın +90 549 797 87 44
3 Bize bir e-posta gönder

Çalışma saatleri

Çalışma saatlerimiz şunlardır: Pazartesi-Cuma 08:00-18:00, Cumartesi 08:00-15:00

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Kişisel Verilerin Kullanılması, Saklanması Ve İşlenmesine Dair Onay Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ VE ONAY

A- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

Duvar Kağıtları imalatı ve dekorasyonu alanında faaliyet göstermekte olan ve Adana Ticaret Sicilinde 71093 no ile kayıtlı; Yeni Mah., İncirlik Bulvarı, No:27 Sarıçam/ADANA adresinde mukim, 0007063596300010 MERSİS no’lu, Yüreğir VD. 007 063 5963 vergi no’lu, ADAWALL DUVAR KAĞITLARI SAN. DEK. TİC. LTD. ŞTİ. (kısaca ADAWALL) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz. Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, sürücü belgesi, pasaport, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, kamera kayıtları, banka hesap bilgileri, biometrik verileri, parmak izi, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel sağlık bilgileri ise kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisini ifade etmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amaçları :
Kişisel sağlık verilerini de kapsayan tüm kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu ve diğer tüm mevzuat kapsamında her türlü ADAWALL ürün ve hizmetlerimizde kullanmak; personel sicillerinde tutmak, Şirketimizce sunulan tüm duvar kağıdı ve diğer bağlantılı ürünleriyle ilgili olarak, satış, pazarlama da dahil her türlü (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal ve meşru şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak, sipariş geçme, sipariş kabul/red gibi işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek ve/veya üretim, sipariş, pazarlama ve satış hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili mevzuatlarda belirtilen ve/veya Vergi Dairesi, SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Valilik, Belediye, Kaymakamlı ve diğer resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen işletmemize ait tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve akdettiğimiz/akdedeceğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek ya da sipariş/teklif/teyit/pazarlama/satış//hizmet/alt işveren/fason üretim vb. sözleşmelerin kurulduktan sonra tarafımıza iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz diğer işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla işlenecektir.
Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluş ve aktarım amaçları:
Kişisel verileriniz başta Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu ve diğer tüm mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, ana sözleşmemizde belirtilen ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, şirket ortaklarımız ve/veya Grup şirketleriyle, ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, şirkimiz ticari faaliyetinin tamamlayıcısı olan pazarlama/satış/teklif ve aracılık, bayilik, acentelik gibi işlemleri sebebiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışındaki çalışma iş ortaklarımıza yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri :
Genel Müdürlük, merkez şube, acenteler, bayiler, diğer şubeler, anlaşmalı olduğumuz aracılar, pazarlamacılar, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, ulusal ve/veya yerel mevzuatlar uyarınca; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

B-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK’nin) 11. MADDESİ GEREĞİ:

Şirketimiz web sitesinde adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler
İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Buna ek olarak internet sitemize girdiğiniz T.C. Kimlik Numarası, telefon, ad ve soyad gibi kişisel bilgileriniz de daha sonra tekrar kullanabilmeniz açısından çerezler vasıtasıyla kaydedilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de kapsayan kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

C- MUHTELİF HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
ADAWALL, web sitesi üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında ADAWALL'ın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.
ADAWALL herhangi bir sebep göstermeksizin web sitesi üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, Site'nin ve Hizmet'in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır.
Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, arşivlenmesine, yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.
İşbu sözleşmenin tarafları (aşağıda imzası bulunanlar), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) gereği, özel nitelikli kişisel verilerinin (IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, sürücü belgesi, pasaport, kamera kayıtları, banka hesap bilgileri, biometrik verileri, parmak izi, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, kimlik, iletişim, adres, sağlık, cinsiyet, biometrik verileri gibi yukarıda belirtilen diğer kişisel bilgilerin) ADAWALL tarafından kullanılmasına, elektronik veya fiziki ortamda belgelere işlenmesine, gerektiğinde özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesine ve şirkette arşivlenmesine açık muvafakat vermişlerdir.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız...

TOP